Print this page
Wednesday, 10 October 2007 14:51

Utjecaj kategorizacije članaka u citatnim bazama na čimbenik odjeka časopisa

hugeIF71. kolokvij Knjižnice IRB-a: UTJECAJ KATEGORIZACIJE ČLANAKA U CITATNIM BAZAMA NA ČIMBENIK ODJEKA ČASOPISA

Čimbenik odjeka časopisa (Impact factor, IF) je omjer broja citata u određenoj godini i ukupnog broja članka objavljenih u prethodne dvije godine u istom časopisu. U nazivnik opisanog omjera ne ulaze svi objavljeni članci, već samo članci koji su u citatnim bazama kategorizirani kao izvorni znanstveni članci (Articles) i pregledni članci (Reviews). Budući da kategorizacija članaka može utjecati na IF, cilj našeg istraživanja bio je utvrditi na koji su način kategorizirani članci unutar dvije časopisne skupine baze Journal Citation Reports (JCR), službenog izvora podataka o IF.

U tu smo svrhu prvo pretražili bazu Web of Science (WoS) i utvrdili bibliografsku kategorizaciju članaka objavljenih u 2003. i 2004. godini u časopisu Nature, New England Journal of Medicine (NEJM), Anais da Academia Brasileira de Ciencias (AABC) i Croatian Medical Journal (CMJ). Potom smo ocijenili sadrže li pojedinačni članci izvorne znanstvene rezultate. Nadalje smo utvrdili broj citata u 2005. godini  za svaki objavljeni članak, i usporedili dobivene podatke sa podacima u izdanju JCR za 2005. godinu.

Veliki časopisi objavili su više članaka koji su prema bazi WoS kategorizirani kao članci koji ne sadrže izvorne podatke i zbog toga se se ne citiraju (non-citable items - urednički materijal, pisma, novosti, prikazi knjiga, bibliografski članci ili ispravci). Neki članci koji su u bazi WoS bili označeni kao članci koji se ne citiraju ipak su sadržavali izvorne znanstvene podatke i dobili značajan broj citata.

Ukupan broj izvornih članaka (citable items - kategorije article i review) i ukupan broj citata utvrđenih pojedinačnim pretraživanjem članaka u bazi WoS nisu odgovarali podacima o IF iz izdanja JCR za 2005. godinu. Kada smo za izračun IF uzeli sve članke koji su sadržavali izvorne rezultate istraživanja, IF je za sve časopise bio manji od IF objavljenog u JCR izdanju iz 2005. godine.  Stoga smo zaključili da neovisno o veličini časopisa objavljivanje članaka koji ne sadrže izvorne znanstvene podatke i neprecizna kategorizacija članaka mogu značajno izmjeniti IF.

 

Additional Info

  • Predavač:

    Nataša Kovačić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croatian Medical Journal

  • Mjesto održavanja: IRB, dvorana 3. krila
  • Vrijeme održavanja: 10. listopada 2007.